Temmuz-Ağustos 2014 Çalışma Raporu

Değerli Meslektaşlarımız,

Ülkemiz ve branşımız için yoğun geçen yaz aylarından sonra sizlerle yeni bir bilgilendirmede bir aradayız. 25 Temmuz 2014 tarihinde yayınlanan yeni SUT genelgesi ile başlayan süreci ve bu süreçte Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon branşını temsil eden derneklerin bir arada yaptıkları aktiviteleri sizlerle paylaşmak isteriz.

25 Temmuz 2014 tarihinde genelgenin yayınlanması ile birlikte aynı gün yoğun bir telefon trafiği başlatıldı. Her ilden meslektaşlarımızla, kendi şehirlerindeki SGK yetkilileri ve Medulla sistemi ile ilgili sorunları ayrıntılı olarak konuşuldu. Ağustos ayının ilk haftası, Dr Kürşat Özdemir’in acil olarak aldığı randevu ile SGK Başkanı Sayın Yadigar Gökalp İlhan ile görüşmeye gidildi. Bu görüşmede branşımızın dört derneğinin temsilcileri, Dr. Kürşat Özdemir, Dr. Birol Balaban ve milletvekilimiz Dr Vural Kavuncu hazır bulundu. Toplantıda ana olarak

1- Nörolojik rehabilitasyon konusundaki kısıtlamalar,
2- CP konusunda yapılan sınırlamalar, nöroloji ve ortopedi uzmanı sorunu,
3- Özel sağlık sunucularında muayene ve tedavide kota sorunu,
4- Robotik rehabilitasyonun özel sağlık sunucularında sınırlandırılması,
5- Part time çalışan doktorların kotaları

konuları konuşuldu ve bu konudaki branşımızın hekimlerinin mağduriyeti dile getirildi. SGK Başkanımız, GSS Başkanı Dr. İsmet Köksal’ı çağırarak bu kararın gerekçelerini sorguladı, nörolojik rehabilitasyon ve CP konusunda Sağlık Bakanlığı’ndan bir görüş alınmadığı saptanınca, ortak bir toplantı yapılarak bu toplantıda bizlerin dinlenmesini ve bu konudaki mağduriyetin giderilmesini istedi.

İkinci toplantı 28 Ağustos 2014’de yaklaşık 3,5 saat süren bir toplantı olarak yapıldı. Toplantıya dört derneğimizin temsilcileri ve Dr. Birol Balaban katıldı. Bu toplantıda A,B,C kodlarında sadeleştirmeler yapmak istediklerini, D grubunun ise geri ödemeden kaldırılabileceğini söylediler. B ve C grubunda yapmayı düşündükleri değişikliklerin birkaç tanesini söylediler, bu değişiklikler arasında önerilenler tarafımızca kabul edilmedi ve itiraz edildi. Bu görüşmede lenfödem tedavisinin B grubu olarak geri ödemeye alınmasının çalışıldığı bildirildi. D grubu için ise, Sağlık Bakanlığı’ndan 9 tane tanı aldıklarını bunları ödeyebileceklerini bildirdiler ve bu konuda bir çalışma yapar ve öneri getirirsek bizim önereceğimiz D grubu tanıları ödemeye koyacaklarını belirttiler. Bu toplantıda;

25 Temmuz genelgesinde; A- “(11) SUT eki EK-2/D-2 Listesinde “G80 kodu ile yer alan tanılarda; 31-60 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının resmi sağlık hizmeti sunucularında ya da nöroloji, ortopedi uzmanlarının olduğu özel sağlık hizmeti sunucularında yapılmış olması, 60 seans üzeri fizik tedavi uygulamalarının da resmi sağlık kurumlarında yapılmış olması gerekmektedir.”

olarak tanımlanan ve Yataklı Özel Kuruluş olmayan özel sağlık sunucularında CP hastalarına sadece hayat boyu bir kere tanınan tedavi görme hakkının (daha sonra sadece özel hastaneler veya resmi sağlık kuruluşlarında tedavi hakkı mevcut) yeterli olmadığı ve kamu kurumlarının bu yükü karşılayamayabileceği belirtilerek;

20 yaşına kadar özel sağlık sunucularında 30+30 seans/yıl, daha sonra ise 30 seans/yıl tedavinin devam etmesi gerektiği;

B- Bir hasta için bir yılda en fazla 30 seans uygulanabilir. Her bir robotik rehabilitasyon sistemi için günlük en fazla 15 hasta faturalandırılabilir. (EK:RG- 25/07/2014-29071 / 10 md. Yürürlük: 25/07/2014-29071) Özel sağlık hizmet sunucularında ise en fazla 8 hasta faturalandırılabilir.

Cümlesinin hastaların robotik rehabilitasyona ulaşmasını kısıtlayacağı bilgisi ile 15 hasta olarak değiştirilmesini,

C- (3) (EK:RG- 25/07/2014-29071 / 9 md. Yürürlük: 01/09/2014) 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malulleri hariç olmak üzere SUT eki EK-2/D-2 Listesinde “G81.0, G81.1, G81.9, G82.0, G82.1, G82.2, G82.3, G82.4, G82.5, S06.0, S06.1, S06.2, S06.3, S06.4, S06.5, S06.6, S06.7, S06.8, S06.9, S14.0, S14.1, S24.0, S24.1, S34.0, S34.1” ICD-10 kodları ile yer alan hastalıklarda, tanı ile ilgili düzenlenen ilk sağlık raporu tarihinden itibaren üç yıl içerisinde uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon işlem bedelleri Kurumca karşılanacaktır. Bu sürelerin bitiminden sonra meydana gelen hastalığa ilişkin geç komplikasyonlarda fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının faturalandırılabilmesi için, üçüncü basamak sağlık kurumu sağlık kurullarınca en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı (sağlık hizmeti sunucusunda yeterli sayıda fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunması durumunda sağlık kurulu bu hekimler tarafından oluşturulacaktır) sağlık kurulu raporu düzenlenmesi ve tedavilerin üçüncü basamak sağlık kurumlarınca yapılmış olması gerekmektedir.”

2.4.4.F-1 - Fizik tedavi ve rehabilitasyon sağlık raporlarının (uzman hekim /sağlık kurulu) düzenlenmesi

(1) Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının Kurumca bedelinin karşılanması için;

a) 30 seansa kadar (30 uncu seans dahil) olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimince,

b) SUT eki “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı Listesi” nde (EK-2/D-2) (*) işaretli (bölge/seans kontrolüne tabi olmayan) tanılarda 30 seans sonrası devam edilecek tedaviler için;

1) (EK:RG- 25/07/2014-29071 / 8 md. Yürürlük: 01/09/2014) 31-60 seansa kadar (60 ıncı seans dahil) olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı (sağlık hizmeti sunucusunda yeterli sayıda fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunması durumunda sağlık kurulu bu hekimler tarafından oluşturulacaktır) sağlık kurumu sağlık kurulunca (ayakta tedavilerde resmi sağlık kurulunca), ancak SUT eki EK-2/D-2 Listesinde “G80 kodu ile yer alan tanılarda ise; 31-60 seansa kadar (60 ıncı seans dahil) olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı (sağlık hizmeti sunucusunda yeterli sayıda fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunması durumunda sağlık kurulu bu hekimler tarafından oluşturulacaktır) resmi sağlık kurumu sağlık kurulunca,

2) 60 seans üzeri olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı (sağlık hizmeti sunucusunda yeterli sayıda fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunması durumunda sağlık kurulu bu hekimler tarafından oluşturulacaktır) üçüncü basamak sağlık kurumu sağlık kurulunca,

sağlık raporu düzenlenmesi gerekmektedir.


maddesinde, Özel Sağlık Sunucularında sadece üç yıl tedavi görebilmesi ve bu sürenin sonunda tedavinin sadece üçüncü basamakta yapılması, geri ödemelerde ise ilk üç yıl içinde, 30 seanstan sonra tedavi devamı için resmi sağlık kurumu, 60. Seanstan sonra ise sadece üçüncü basamaktan alınan rapor ile tedavinin hasta mağduriyetine sebep olacağı, sürenin tanı konulan ilk tarihten başlandığı, bu sürenin bir kısmının akut dönem olarak rehabilitasyon dışı kliniklerde geçtiği bildirilerek,

Tedavi süresinin ilk rehabilitasyon tarihinden başlaması, ilk bir yılda iyileşmenin daha belirgin olması nedeni ile özel sağlık sunucularında ilk bir yılda tedavinin seans sınırına tabi olmaması, birinci yıldan sonrada her yıl 30+30 seans/yıl tedavi hakkının devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Bu toplantı sonrası derneğimizden bir anket düzenlenerek meslaktaşlarımıza, D grubu ile ilgili önerileri soruldu ve çoğunluğun kararı ile Geri Ödeme Kurumu’na bir tanı listesi verilmemesi, branşımızla ilgili tüm hastalıkların Temel Kitaplarımız örnek alınarak listelenmesi ve geri ödemesinin istenmesi vurgulandı. Bu öneri sonrası yaklaşık 9 sayfa olarak hazırladığımız bir liste, D grubu önerisi olarak kuruma gönderildi.

10 Eylül 2014’de ise Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği’nin İstanbul’da bulunan merkez binasında 32 meslektaşımız (Dernek yönetim kurulumuz ve diğer derneklerimizin temsilcileri dahil olmak üzere) ile bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıya çeşitli şehirlerden meslektaşlarımız da katıldılar. Toplantıda süreç açıklandı ve bir gazete ilanı verilmesi kararlaştırıldı. İlanın metni derneklerimiz tarafından ortak olarak hazırlandıktan sonra, Dr. Köksal Holoğlu ve Dr. Şerafettin Özdoğan’ın da katkıları ile şekillendirildi. Sizlerin katkıları ile de maddi ve manevi olarak desteklenen ilanımız 29 Eylül 2014’de yayınlandı. İlanın hazırlanması sürecinde 22 Eylül 2014’de SGK yöneticileri ile bir toplantı daha yapıldı. Bu toplantıya da tüm derneklerimizin temsilcileri ve Dr. Kürşad Özdemir katıldı. Toplantıda temel olarak A grubu tanılar, muayene ve tedavi kotaları konuşuldu. Bölge, seans kontrolüne tabi olmayan hastalıkların sınırlandırılması ile ilgili görüşüldü, temel olarak KOAH, bronşit, amfizem gibi hastalıkların yıldızlı tanılar grubundan çıkarılabileceği görüşüldü. Ancak B grubundan C grubuna veya C grubundan D grubuna indirilecek hastalıklar görüşülmedi ve derneklerimiz tarafından onaylanmadı.

23 Eylül 2014 tarihinde SUT genelgesinde bir değişiklik olmadığı için derneklerimiz tarafından dava açılarak hukuki süreç başlatıldı.

29 Eylül 2014 tarihinde gazete ilanımızın çıkmasının ardından Fox TV ile röportaj yapıldı. Gazetecilere konu ile ilgili bilgi verildi. Çeşitli hukuk bürolarından destek maili alındı. Ancak bunun yanında hakaret ve tehdit içeren mailler de derneğimize ulaştı.

Kısaca özetlemek gerekirse;

1- Bir önceki genelgeye göre; CP, inme, SKY hastalarımızda yaşam boyu özel sağlık sunucularında tedavi görme hakkı kazanılmıştır.
2- Mesleki özlük haklarımız açısından çok önemli olan “ortopedist ve nörolog” ifadeleri kaldırtılmıştır.
3- B ve C gruplarında yapılan yeni düzenleme ile bir grup hastalığın geri ödemesinde kayıplar oluşmuştur.
4- D grubunun tanımlanması ile beraber, artık tüm hastalıkları kapsamadığı için bir grup hastalığın fizik tedavi uygulamaları tüm kurumlarımızda kalkmıştır.
5- Özel sağlık sunucularında kota ve robotik rehabilitasyon uygulamalarının ödenmesi konusunda bir gelişme sağlanmamıştır.

Bundan sonraki süreçte;

1- Derneklerimizin oluşturduğu ve meslektaşlarımızın aktif katılımı ile güçlenen birlikteliğimize devam etmeliyiz.
2- Hastalık tanı kodlarımızı gözden geçirerek geri ödemeden çıkartılan veya geri ödemede bir alt basamağa düşürülen hastalıkların listesini oluşturmalıyız.
3- Bu liste ile beraber, daha önce vurguladığımız ve henüz bir kazanım elde etmediğimiz alanlarda hepimizin katılımı ile görüşmelerimizi sürdürmeliyiz.
4- Hastalarımızı, çalışma arkadaşlarımızı ve medya mensuplarını yanımıza alarak sesimizi duyurmalıyız.
5- Kurban bayramı sonrası Sağlık Bakanlığı’na teslim edilecek olan Kamu Spotu’muzu izlemeli, izlettirmeliyiz.
6- Hukuki yollarla hakkımızı savunmaya devam etmeli, yeni SUT için dava açmalıyız.
7- Kendimizi geliştirecek ve hastalarımıza daha kapsamlı hizmet verecek kurslara katılmalı, bilgi ve becerimizi arttırarak, sadece diğer branşların bazen sevk yaptığı bir branş değil, aranılan, şifa dağıtan ve hastalarımızın tercih ettiği bir branşın hekimleri olduğumuzu kanıtlamalıyız.

Bu süreçte, her zaman yanımızda olan ve ilişkilerini kullanarak derneğimizi destekleyen tüm meslektaşlarımıza teşekkürü borç biliriz.

Meslektaşlarımızın bayramını kutlarken, birlik ve beraberliğimizin artarak devam edeceği günler dileriz.

Saygılarımızla,
TFTRD, TFTRUHD ve TRASD Yönetim Kurulları

 
büyüt Büyüt     büyüt Küçült

Duyuru Ekranı

  • Aylık Bilimsel Toplantı - 6 Mayıs [...]
  • Aylık Bilimsel Toplantı - 6 Mayıs [...]
  • Aylık Bilimsel Toplantısı - 1 Nisan [...]
  • 5. İnme Rehabilitasyonu Sempozyumu [...]
  • 2-5 Mayıs Ağrının Uzmanları Bilimsel Program [...]

Anket

Farkındalık Anketi Sonuçları için tıklayınız

FTR Dergisi

Kongre Takvimi

Branşımızla ilgili kongre ve toplantıların listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Mayıs 2019
Pzt Sal Çsb Prb Cum Cmt Paz
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
«« «       » »»
Copyright © 2010 - 2017, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği | created by: minduce